หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

นำเสนอผลงานพร้อมสรุปรูปภาพประกอบการบรรยายโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรื่และสุราเพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล

     นำเสนอผลงานพร้อมบรรยายรูปภาพ  ประกอบโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุราเพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล   โดย   "หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ"        ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ  มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

29-02-2012 : 3:29:53

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. กิจกรรมโยคะพื้นฟูวัฒนธรรม ในกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านป่าตึง หมู่ 10,11,และ21 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ริเริ่ม วันที่ 7 เมษายน 2547 จนถึงปัจจุบัน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร .086-4301721,หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-02-2012 : 3:50:38
2. นำเสนอผลงานประกอบภาพบรรยายต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-02-2012 : 3:57:55
3. แจ้ง จังหวัดเชียงราย ทราบงบประมาณ เริ่มต้น ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2546 เป็นนวนเงิน 400 บาท สี่ร้อยบาทถ้วน (ต้นทุนสังคม) เป็นเงินส่วนตัวของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของโครงการฯ จำนวน 300 บาท และเงินนายอิ่นแก้ว แสงส่วง ประธานผู้สูงอายุ สนับสนุน ช่วยพัฒนาสนามหญ้า ณ โรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 บาท โดยผ่านการประชาคมผู้สูงอายุตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อนำโครงการออกกำลังกายและโยคะ หลักสูตรฯ ของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ มาฟื้นฟูใหม่ โดยเริ่มต้นใหม่ พ. ศ.2547-2552 (ขยายผลถึงปี 2563 สู่ความยั่งยืน สู่ สากล เริ่มต้นใหม่ พศ.2547 โดยเชิญหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลป่าอ้อดอนชัย และกำนันตำบลป่าอ้อดอนชัย เข้าร่วมรับฟัง ต่อมามีประชาชนให้การสนับสนุน มากกว่า 300 คน เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยาย ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-02-2012 : 9:33:28
4. สืบเนื่องมาจากข้าพเจ้าได้ฝึกสอนโยคะตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของข้าพเจ้า ต่อยอดมาจากโครการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ต่อมาจึงรวบรวมลูกศิษย์การออกกำลังกายและโยคะที่ข้าพเจ้าได้ฝึกสอนไว้คือทีมงาน บ้านร่องเบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มฝึกสานมา ตั่งแต่ 2-11 มีนาคม 2544 และทีมงานบ้านมะดะ หมู่ 7,15 และหมู่ 16 เริ่มฝึกสอนมาตั่งแต่ 5 พฤษภาคม 2546 ต่อมา จึงได้นำมาแสดงผลงานรณรงการออกกำลังกายและโยคะ ในวันที่ 6 กันยายน 2546 จำนวน มากกว่า 95 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งสสจ.ชร.จัดร่วมกับผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-03-2012 : 4:11:53
5. รูปภาพต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมชมเครือข่ายผู้สูงอายุทั่งจังหวัดเชียงราย และสสจ.ชร.พ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1,500 คนต่อมาจึงได้ขยายผล ผู้สูงอายุ บ้านป่าตึงหมู่ 10 ,11,และหมู่ 21 ดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบกิจกรรมออกกกายและโยคะสัญจร ขยายผลทั้งตำบลป่าอ้อดอนชัย ดังกล่าว เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายต่อนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-03-2012 : 4:30:12
6. ประกาศ....การกลั่งแกล้งแย้งผลงาน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แจ้ง สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ผลงานของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ใดๆทั้งลายทั้งปวงทั้งในงานลิขสิทธิ์และงานส่วนตัว ไม่อนุญาตให้นำไปเกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการผลงาน ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย และนางอังคนี จ.ผลิต ทั้งในระบบราชการและส่วนตัว เพราะการบริหารจัดการภาครัฐ เท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าฯไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั่งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2539 และ 18 กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น(จะต้องผ่าน การตรวจสอบ จาก สตง. หรือขนวนการยุทติธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721) นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์//7 | 08-04-2012 : 3:55:16 21. ประกาศ....การกลั่งแกล้งแย้งผลงาน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แจ้ง สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ผลงานของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ใดๆทั้งลายทั้งปวงทั้งในงานลิขสิทธิ์และงานต่วนตัว ไม่อนุญาตให้นำไปเกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการผลงาน ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัยและนางอังคนี จ.ผลิต ทั้งในระบบราชการและส่วนตัว เพราะการบริหารจัดการภาครัฐ เท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าฯไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั่งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2539 และวันที่ 18 กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น(จะต้องผ่าน การตรวจสอบ จาก สตง. หรือขนวนการยุทติธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721) นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์//7 | 08-04-2012 : 3:59:57 แจ้งผู้ประสานงานทุกท่านทราบ กรุณาติดต่อประสานงานด้วยภาษาไทยเด็ดขาดเท่านั้น ประสานงานเจ้าของผลงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ลิขสิทธิ์ เลขที่ 017316และลค.4278 โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2012 : 4:23:41
7. นำทีมงานผู้สูงอายุต้นแบบบ้านร่องเบ่อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง และโรงเรียนดงมะดะวิทยาคม(แม่ลาววิทยาคม) พร้อม โรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง และโรงเรียนบ้านเวียงเดิม อ.เวียงชัย สร้างการแสออกกำลังกายและโยคะ มีการทำพิธิมาลาบูชาครูก่อนเสนอผลการดำเนินงานโครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ และสร้างกระแสฟื้นฟูวัฒนธรรม จำนวน 99 คน บริหารจัดการโดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์นำเสนอผลงาน นำร่องสร้างกระแสผลักดันในงานมหกรรมสร้างสุขภาพ เมื่อวันที่ 23-28 พ.ย. 2545 ณ.ลานพระพุทธรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า ในนาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมัชชาสุขภาพ เชียงราย(ข้าพเจ้ารู้จักงบประมาณ สสส.คนแรกในจังหวัดเชียงราย ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2544 ในราการตามหากแก่นธรรม ของรายการ TV จึงโทรเข้าไปประสานงาน หลังจากนั้น งบประมาณจึงกระจากเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนับจากนั้นเป็นต้นมา )

| 23-11-2012 : 0:19:58
8. รูปภาพกิจกรรมต่อเนื่อง

| 23-11-2012 : 0:23:32
9.

| 23-11-2012 : 0:26:54
10. ส่วนหนึ่งของเบื้องหลังของการเตียมงานและผลักดันผลงานสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกระแสออกกำลังกายและโยคะหน้าเสาธงก่อนหรือหลักเคารพธงชาติ คือโรงเรียนดงมะดะวิทยาคม หรือโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยได้ประสานงานอาจารย์ทวีเดช มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อเนื่องในปี 2539 และปี 2545 หลังจากเคยสร้างกระแสผลักดันเข้าสู่หมู่บ้านร่องปลายนาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537 ขยายสู่โรงเรียนบ้านต้นง้าวและประชนครัวเรื่อนโดยการขยายผลจากเด็กนักเรียนสู่ผู้ปกครองและเป็นวิทยากรสร้างกระแสสู่ชุมชนในเขตตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลงานที่สร้างขึ้นมากับมือโดยใช้เงินส่วนตัวและเวลาส่วนตัวนำร่องเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-11-2012 : 0:46:44กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519