หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

แจ้งให้เพื่อพิจารณาประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) เป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มน

แจ้งให้เพื่อพิจารณาประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316)ไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืองบประมาณที่ไม่เป็นธรรม เป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน มีการทับซ้อนผลงานหรือแย่งผลงานไปดำเนินการ  จากบุคคลและองค์ของรัฐยังไม่ได้แก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินการต่อไป ทำสัญญาข้อตกลงและขออนุญาตเป็นครั้งๆไปก่อนเท่านั้น

26-12-2011 : 5:07:05

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. แจ้งให้เพื่อพิจารณาประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316)ไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืองบประมาณที่ไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯเป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบันและ มีการทับซ้อนผลงานหรือกลั่นแกล้งแย่งผลงานไปดำเนินการจาก บุคคลและองค์ของรัฐยังไม้ได้แก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินการต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบ จากสตง.ปปช.ปปส.ปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลงและขออนุญาตเป็นครั้งๆไปก่อนเท่านั้น เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-12-2011 : 5:26:13
2. แจ้งให้พิจารณาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม บุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กลั่นแกล้งแย้งสร้างผลงานโดยเอางบประมาณแผ่นดินเข้าไปทับซ้อนโดยใช้บารมีอำนาจสั่งการที่ไม่เป็นธรรมไปสร้างผลงานและซีขันและหน้าที่ตำแหน่งของตนเองและพวก และหรือ พัฒนาอำเภอเมือง และนายอำเภอเมืองเชียงราย,พัฒนาอำเภอเวียงป่าเป้า และนายออำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ OTOP เชียงรายและคณะกรรมการOTOP แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการที่ข้าพเจ้าได้นำ กิจกรรมโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ (หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำ หรือน้ำตาลดำ ) ของกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปขึ้นทะเบียนที่ พัฒนาอำเภอเมือง ในเหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพืองสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ ๐๑๗๓๑๖ ของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ไปลงทะเบี่ยน เลขที่ มผช.๔๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พร้อมสิ้นอายุที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ให้หยุดการดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืองบประมาณที่ไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯเป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบันและ มีการทับซ้อนผลงานหรือกลั่นแกล้งแย่งผลงานไปดำเนินการจาก บุคคลและองค์ของรัฐยังไม้ได้แก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินการต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบ จากสตง.ปปช.ปปส.ปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลงและขออนุญาตเป็นครั้งๆไปก่อนเท่านั้น เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ต่อต่อไป ประสานงานได้ที่ เจ้าของผลงาน หรือเจ้าของสิทธิ์ ได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์(แสงดาว | 10-01-2012 : 6:59:50
3. แจ้งกลุ่มจิตอาสา โดยใช้อำนาจสั่งการเพื่อเป็นผลประโยชน์ผลงานของบุคคล,องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาและ ลค.4278 มีผลทางกฎหมาย จะต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-01-2012 : 6:15:40
4. แจ้งให้รัฐมนตรีกระทรวงกระลาโหม ,รัฐมนตรีทุกกระทรวง พร้อมผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316)ไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืองบประมาณที่ไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯเป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบันและ มีการทับซ้อนผลงานหรือกลั่นแกล้งแย่งผลงานไปดำเนินการจาก บุคคลและองค์ของรัฐยังไม่ได้แก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินการต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบ จากสตง.ปปช.ปปส.ปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลงและขออนุญาตเป็นครั้งๆไปก่อนเท่านั้น เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-01-2012 : 2:04:15
5. แจ้งให้อบต.ตำบลแม่กรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ และบุคคลองค์กรที่เกี่ยวข้อง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316)ไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืองบประมาณที่ไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯเป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบันและ มีการทับซ้อนผลงานหรือกลั่นแกล้งแย่งผลงานไปดำเนินการจาก บุคคลและองค์ของรัฐยังไม่ได้แก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินการต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบ จากสตง.ปปช.ปปส.ปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลงและขออนุญาตเป็นครั้งๆไปก่อนเท่านั้น เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-01-2012 : 13:34:34
6. โยคะฟื้นฟูวัตนธรรม ฝึกโยคะจนทำให้รางกายยืดหยุ่น ก่อน จีงค่อยฝึกฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรมตามภาพ ภาพกิจกรรม หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-02-2012 : 6:17:10
7. รูปภาพกิจกรรมต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-02-2012 : 6:36:28
8.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-02-2012 : 6:46:03
9. ภาพกิจกรรมหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (ลิขสิทธิ์ 017316) เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 3:48:04
10. จัดทำกิจกรรมแสดงผลงานโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม ณ.วัดปุยคำโดยได้ยืมชุดฟ้อนจากวัดป่าไผ่และ วัดในอำเภอพาน ให้ลูกสิทธิ์ฟ้อนชุดแรกของหมู่บ้านปุยคำ โดยตั่งกองผ้าป่า ในวันกฐินจากกรุงเทพฯ มาทอดกฐิน พร้อมจัดตั้งกองผ้าป่า หารายได้และทุนสังคมสมทบ ตัดชุดฟ้อนประทับตราโลโก้หลักสูตรฯ จำนวน 23 ชุดให้ลูกสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าที่ได้สอนฟ้อน ไว้วัดปุยคำ เป็นรุ่นแรก ทั้งที่ เริ่มก่อนตั้งหมู่บ้าน 80 กว่าปีมายังไม่เคยมีใครสอนมาก่อน พร้อมนำแสดงผลงานครั้งใหญ่ เป็นครั้งที่ สอง ในงานวัฒนธรรมลุ่นน้ำโขง 15 นาที่ แทนประเทศจีน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ตามรูปภาพกิจกรรมต่อเนื่อง สอบประวัติได้จาก ตาอ้าย สายพิณประธานผู้สูงอายุหมู่บ้านปุยคำ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 6:21:38
11. ประกาศเพื่อแจ้งให้เป็นบรรทัดฐานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นผู้คิดค้น ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จึงเป็นเจ้าของการคิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ลค.4278 ขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน.ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ไม่ใช้ภูมิปัญญาสาธารณะหรือภูมิปัญญาบุคคลอื่นใด มีนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของผลงาน คนเดียวเท่านั้น หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมจะแจ้งสตง.ปปช.ปปง. เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 22:55:04
12. กิจกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.2547

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-02-2012 : 2:37:14
13. รูปภาพนำเสนอผลงานต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-02-2012 : 21:02:11
14. วันที่ 9 ตุลาคม 2547 แสดงผลงานกิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม และโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ นำร่องในงาน OTOP อำเ ภอเมืองเชียงราย ขยายผล ผลักดันให้เกิด การดำเนินงานในเชิงรุก

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-03-2012 : 21:11:41
15. วันที่ 9 ตุลาคม 2547 แสดงผลงานกิจกรรมโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ฯพร้อมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม และโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ นำร่องในงาน OTOP อำเภอเมืองเชียงราย ผลักดันให้เกิด การดำเนินงานในเชิงรุก ต่อเนื่อง ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-03-2012 : 21:21:01
16.

| 13-03-2012 : 21:28:52
17. ในปี พ.ศ. 2547 ต่อมา นำเสนอผลงานกิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม ณ วัดสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีกำนันตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานเปิดงาน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-03-2012 : 5:33:12
18. เริ่มมีฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม ในพ.ศ.2547

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-03-2012 : 5:46:21
19. ปลายปี พ.ศ.2547 ต่อมา ได้ดำเนินกิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม นำทีมฟ้อนของวัดป่าไผ่ทีมเดิมนำเสนอผลงานพร้อมเป็นเจ้านำฟ้อนภาพในงานวักพระสิงห์ ผลักดัน การฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวาง ในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5947519,086-4301721 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-03-2012 : 6:02:09
20. ฝึกซ้อม ฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรมกันให้เด็กและเยาวชนในวัดป่าไผ่ หมู่ 4 โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น โดยมี นางสมพร มหาวงค์ เป็นครู ก. (ลูกศิษย์ฟ้อน ของข้าพเจ้า )ฝึกสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน และมีนายนิธิวัฒน์ มหาวงค์ บุตรชาย เป็นครู ข. ขยายผลสู่ประชาชนในเชิญรุกเชิงราบอย่างกว้างขวาง ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและสถานศึกษา

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-03-2012 : 7:01:33
21. ปลายปี พ.ศ.2547 ต่อมา ได้ดำเนินกิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม นำทีมฟ้อนของวัดป่าไผ่ทีมเดิมนำเสนอผลงานพร้อมเป็นเจ้านำฟ้อนภาพในงานวัดพระสิงห์ โดยมีทีมแม่ครูฟ้อนต่อจากข้าพเจ้าฯ จากวัดสันมะนะ เข้ามีส่วนร่วมในกำลังใจ ผลักดัน การฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวาง ในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5947519,086-4301721 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-03-2012 : 7:16:22
22. มีพระลูกวัดป่าไผ่หมู่ 4 เข้ามาเป็นพระส่วนบริหารในวัดพระสิงห์ เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม ในการต่อมา เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-03-2012 : 7:29:07
23. ริเริ่มบุกเบิกสร้างสุขภาพแบบองค์รวมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพแก่ผู้ต้องขังหญิงและชาย และเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำกลางเชียงราย เริ่มตั่งแต่ พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เชิญติดตาม รูปภาพประกอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-04-2012 : 8:01:04
24. ริเริ่มการออกกำลังกายและโยคะในเรือนจำกลางเชียงราย มาตั่งแต่ พ.ศ.2537 และเริ่มอย่างเป็นทางการ พ.ศ.2538 เป็นต้นมาเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมในเชิงรุก พร้อมนำงบประมาณ ของ สสส.ในเรือนจำกลางเชียงรายได้รู้จักเป็นครั้งแรก ในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมฯลฯ เชิญติดตามตอนต่อไป

| 11-04-2012 : 4:27:13
25. ดำเนินกิจกรรมสมาชิกเครือข่าย ณ.ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว(วัดดอยกองข้าว) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของโครงการโยคะห่วยใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ได้เชิญ นายโสไกร ใจหมั่น เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย สมาชิกเครือข่าย เรือนใจกลางเชียงราย เข้ามาเป็นวิทยากร และเข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมโครงการฯ ในวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ พร้อมข้าพเจ้าฯได้แนะนำให้รู้จักเจ้าอาวาสดอยกองข้าว เป็นครั้งแรก ตามภาพกิจกรรมฯเชิญติดตามต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-04-2012 : 19:52:54
26. รูปภาพกิจกรรมต่อเนื่อง.......ออกกำลังกายด้วยสติและฝึกโยคะ(อรพิณ โยคะ)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-04-2012 : 20:01:01
27. รูปภาพกิจกรรมประกอบต่อเนื่อง..................ณ วัดถ้ำดอยกองข้าว

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-04-2012 : 0:11:22
28. ริเริ่มการออกกำลังกายและโยคะในเรือนจำกลางเชียงราย มาตั่งแต่ พ.ศ.2537 และเริ่มอย่างเป็นทางการ พ.ศ.2538 เป็นต้นมาเพื่อผลักดันให้เกิดโครงการโยคะรสร้างสุขภาพแบบองค์รวมในเชิงรุก ในพ.ศ. 2545 พร้อมช่วยเขียนโครงการฯของบประมาณ สสส.ให้เรือนจำกลางเชียงรายได้รู้จักเป็นครั้งแรก และรับงบประมาณ รวมถึงการแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมฯลฯในปีงบประมาณ 2547 ทั้งในแดนหญิง และแดนชาย โดย นางโสไกร ใจหมั้น เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย เป็นผู้ประสานงาน และได้ชวนสมาชิก นางแสงจันทร์ ปลายหาญ (พี่สาวของข้าพเจ้า) ช่วยหากิ่งไม้ดอก-ไม้ประดับโดยรถยนต์ของข้าพเจ้า(ผ 0430 ) เพื่อส่งเสริมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสร้างอาชีพ และวิธีเพาะชำกล้าไม้ดอก-ไม้ประดับและไม้ผล เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-04-2012 : 0:42:04
29. แสดงผลงานตามรูปภาพประกอบการบรรยาย...........

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-04-2012 : 0:48:49
30. แสดงผลงานรูปภาพประกอบการบรรยายต่อเนื่อง...................

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-04-2012 : 0:58:58
31. ดำเนินกิจกรรมสมาชิกเครือข่าย ณ.ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว(วัดดอยกองข้าว) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของโครงการโยคะห่วยใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ได้เชิญ นายโสไกร ใจหมั่น เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย สมาชิกเครือข่าย เรือนใจกลางเชียงราย เข้ามาเป็นวิทยากร และเข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมโครงการฯ ในวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ พร้อมข้าพเจ้าฯได้แนะนำให้รู้จักเจ้าอาวาสดอยกองข้าว เป็นครั้งแรก ตามภาพกิจกรรมฯเชิญติดตามต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-04-2012 : 1:50:47
32. ดำเนินกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อสุขภาพในเรือนจำ ผลักดันในการปลูกต้นสนมังกรปลูกขยายผล ต่อการสร้างโอกาส,สร้าง อาชีพ,สร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-04-2012 : 1:34:17
33. ดำเนินกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อสุขภาพในเรือนจำ ผลักดันในการปลูกต้นสนมังกร ,เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ,และไม้ผลให้มีการจำหน่ายในอนาคต,ปลูกขยายผล ต่อการสร้างโอกาส,สร้างงาน,สร้าง อาชีพ,สร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ผลักดันให้เกิดการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม อย่างต่อเนื่องในเชิงรุก ในปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-04-2012 : 1:54:17
34. ดำเนินกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อสุขภาพในเรือนจำกลางเชียงราย ในนามโครงการโยคะห่วยใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพโดยใน การ..... ผลักดันในการออกกำลังกายและโยคะพร้อม ปลูกต้นสนมังกร ,เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ,และไม้ผลให้มีการจำหน่ายในอนาคต ,มีการปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักปลอดสารผิดไว้กินเองปลูกขยายผล ต่อการสร้างโอกาส,สร้างงาน,สร้าง อาชีพ,สร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ผลักดันให้เกิดการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม อย่างต่อเนื่องในเชิงรุก ในปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา และมีการเข้าร่วมร่าง พรบ.สุขภาพ มากกว่า 4,000 คนได้รับความร่วมมือจากนายโสไกร ใจหมั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ฯและเรือนจำกลางเชียงรายเป็นอย่างดี เชิญติดตามตอนต่อไป ในการนำเสนอการเข้าร่วมร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ รวบรวมผลงานโดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ๕ (สสจ.ชร.) ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ยื่นนำเสนอผลงานต่อประธานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย นายเลื่อน ทนเพทย์ และแจ้งผลให้คุณกรรณิกาฯทราบ ณ.ท้องสนามหลวง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2545 รวมในส่วนที่หลักสูตรเทคนิคการออกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ( นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) รวบรวมทั้งหมดจำนวน 7,202 คน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-04-2012 : 2:44:39
35. รูปภาพประกอบกิจกรรมในการดำเนินกาลต่อเนื่อง...............ณ.ศาลากลางหลังเก่า ในวันที่ 13 ธันวาคม 2545

| 16-04-2012 : 2:53:41
36. ดำเนินกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อสุขภาพในเรือนจำกลางเชียงราย ในนามโครงการโยคะห่วยใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพโดยใน การ..... ผลักดันในการออกกำลังกายและโยคะพร้อม ปลูกต้นสนมังกร ,เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ,และไม้ผลให้มีการจำหน่ายในอนาคต ,มีการปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ในเรือนจำ จึงเป็นการขยายผล ต่อการสร้างโอกาส,สร้างงาน,สร้าง อาชีพ,สร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ผลักดันให้เกิดการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม อย่างต่อเนื่องในเชิงรุก ในปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา และมีการเข้าร่วมร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ มากกว่า 4,000 คนได้รับความร่วมมือจากนายโสไกร ใจหมั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ฯและเรือนจำกลางเชียงรายเป็นอย่างดี ในการนำเสนอการเข้าร่วมร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ รวบรวมผลงานโดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ๕(เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ชร.ปัจจุบัน) ในนามของ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ยื่นนำเสนอผลงานผ่านประธานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย นายเลื่อน ธนเพทย์ และแจ้งผลให้คุณกรรณิกาฯทราบ ณ.ท้องสนามหลวง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2545 รวมทั้งหมดจำนวน 7,202 คน ในเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ข้าพเจ้าได้ ผักปลอดสารพิษอินทรีย์ และขี้ค้างคาว โดยได้...สร้างต้นแบบ นายชาญ วรรวิไล และนายชาญฯ ได้ประธานผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในเวลาต่อมา โดย...ริเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2542 เป็นต้นมา ข้าพเจ้าให้ปุ๋ยอินทรีย์ขึ้ค้างคาว ผสมเชื้อ ไตโคเดอมาและคีโตเมื่ยม 1 กระสอบและปุ๋ยสูตรเคมี+ อินทรีย์ สูตร 16-4-6 อีกจำนวน 1/2 กระสอบเปลูกเป็นแปลงสาธิต ของร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วสติเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีหน่วยราช และเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการและเป็นต้นแบบการปลูกผักปลอดสารพิษหนึ่งประจำจังหวัดเชียงราย และเป็นนโยบายของรัฐบาลในเวลาต่อมา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

| 16-04-2012 : 8:03:02
37. แจ้งให้ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าอ้อดอนชัย บุคคลองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316)ของข้าพเจ้าฯไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืองบประมาณที่ไม่เป็นธรรม หลักสูตรฯเป็นลิขสิทธิ์ผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่มนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบันและ มีการทับซ้อนผลงานหรือกลั่นแกล้งแย่งผลงานไปดำเนินการจาก บุคคลและองค์ของรัฐยังไม่ได้แก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินการต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบ จากสตง.ปปช.ปปส.ปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลงและขออนุญาตเป็นครั้งๆไปก่อนเท่านั้น เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-05-2012 : 0:06:18
38. กิจกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2545 ผู้สูงอายุในวัดและสถานีอนามัยบ้านร่องเบ้อ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-05-2012 : 0:16:24
39. 16 พ.ย. 2545 ณ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

| 06-05-2012 : 0:34:45
40. พ.ศ.2539-2646 ณ.สถาบันราชภัฏเชียงราย

| 06-05-2012 : 0:42:49
41. พ.ศ.2539-2546 ณ.สถาบันราชภัฏเชียงราย

| 06-05-2012 : 0:45:06
42. เมื่อ พ.ศ.2543 -2545 ข้าพเจ้าพร้อมพี่สาวได้ขับรถยนต์ ผ.0430 ไปตะเวรหาตลาดใหม่แถว บ่อสร้างและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นทางสาย แม่ออนหรือสายห้วยน้ำริน ตอนนั้นยังไม่มีหัถกรรมไม้ไผ่รมควัเมืนดำและรมควันลายบนไม้ ในวันหยุดราชการหรือเสาร์และอาทิตย์จะมาซื้อวัสดุอุปกรณ์และไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ประดับ ไม้จัดสวน จากตลาดคำเที่ยงจังหวัดเชี่ยงไม่ ไปขายที่ร้านคนป่ากาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ขามาจะนำหัตถกรรมไม้ไผ่ฯ มาหาตลาดหรือขายส่ง ตอนกลับจะซื้อสินค้าหรือแรกเปลี่ยนกลับเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-05-2012 : 7:19:49
43. ประกาศ....การกลั่งแกล้งแย้งผลงาน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์
แจ้ง สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ผลงานของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ใดๆทั้งลายทั้งปวงทั้งในงานลิขสิทธิ์และงานส่วนตัว ไม่อนุญาตให้นำไปเกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการผลงาน ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย และนางอังคนี จ.ผลิต
ทั้งในระบบราชการและส่วนตัว เพราะการบริหารจัดการภาครัฐ เท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าฯไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั่งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2539 และ 18 กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น(จะต้องผ่าน การตรวจสอบ จาก สตง. หรือขนวนการยุทติธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์//7 | 08-04-2012 : 3:55:16 21.

ประกาศ....การกลั่งแกล้งแย้งผลงาน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์
แจ้ง สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ผลงานของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ใดๆทั้งลายทั้งปวงทั้งในงานลิขสิทธิ์และงานต่วนตัว ไม่อนุญาตให้นำไปเกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการผลงาน ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัยและนางอังคนี จ.ผลิต
ทั้งในระบบราชการและส่วนตัว เพราะการบริหารจัดการภาครัฐ เท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าฯไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั่งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2539 และวันที่ 18 กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น(จะต้องผ่าน การตรวจสอบ จาก สตง. หรือขนวนการยุทติธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์//7 | 08-04-2012 : 3:59:57

แจ้งผู้ประสานงานทุกท่านทราบ กรุณาติดต่อประสานงานด้วยภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้น หากประสานงานเป็นภาษาอื่นใดข้าพเจ้าจะไม่รับทราบข้อมูลใดๆทั้งหลายทั้งปวดตามกฏหมาย จากเจ้าของผลงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ลิขสิทธิ์ เลขที่ 017316และลค.4278 โทร.086-4301721,081-5947519 

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2012 : 4:23:41

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-11-2012 : 0:51:46
44. นำเสนอผลงานโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดหรืองบสสส. ในวันที่ 23 มกราคม 2547 ต้นแบบสมาชิกโยคะตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ บางส่วนในตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-11-2012 : 2:43:58
45. นำเสนอผลงานส่วนหนึ่งโครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ที่สร้างขึ้นมากับมือโดยใช้เงินส่วนตัวในระบบราชการเริ่มปี พ.ศ. 2530 ต่อมา รู้จัก สสส.จากรายการตามหาแก่นธรรมทางรายการ TV เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2544

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-11-2012 : 7:55:25
46. รูปภาพประกอบผลงานสร้างขึ้นมากับมือของนางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์(ต่อเนื่อง)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-11-2012 : 9:10:38กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519