หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

โครงการโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาพดีชีวีสดใส ภายใต้โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

    โครงการโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาพดีชีวีสดใส      ภายใต้  โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ  ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

e-mail:orapinyoka@gmail.com

เชิญติดตามตอนต่อไป17-11-2010 : 14:46:28

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. โครงการโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาพดีชีวีสดใส ภายใต้โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (ลิขสิทธิ์ 017316 ) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ e-mail:orapinyoka@gmail.com ริเริ่มพ.ศ.2530 เริ่มอย่างเป็นทางการ20 สิงหาคม 2553 งานศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย... นางสาวอรพิณ มูลาวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใบอนุญาตเลขที่ ๕๓๑๒๑๘๒๗๑๑ เบอร์โทรประสานงานที่ 086-4301721,081-5947519หรือ053-711056 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-11-2010 : 15:12:57
2. หน่วยงานราชการ องค์กรหรือบุคคล จะเข้าร่วมได้จะต้องผ่านการตรวจสอบ จาก สตง.หรือปปง.และหรือมีการทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ,ประสานงานได้ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-05-2011 : 6:04:31
3. ประกาศเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นผู้คิดค้น ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จึงเป็นเจ้าของการคิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ลค.4278 ขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช้ภูมิปัยญาชาวบ้าน.ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ไม่ใช้ภูมิปัญญาสาธารณะหรือภูมิปัญญาบุคคลอื่นใด มีนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของเดียวเท่านั้น หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-08-2011 : 7:35:20
4. จัดกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ สวน ครัวรั้วกินได้ รั้วขายได้และ ปลูกสมุนไพรลูกผักอินทรีย์ ไว้กินเอง) แบบอินทรีย์ (ป ต่อเนื่อง ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ณ.ของข้าพเจ้าเอง บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-10-2011 : 7:17:47
5. ขอขอบคุณ.....! เลขาธิการชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย โดย...."ท่านสุพจน์ ชัยวิมล" ที่ให้โอกาสนำความกราบบังคมทูลสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานภาพถ่ายที่ ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตะกร้าไม้ไผ่รมคว้น และนางจีระนันท์ พุ่มเรือง เจ้าของฟาร์มเห็ดยาฉิม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ถวายของที่ระลึกในโอกาส ที่ สมเด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานจัดการจัดประชุมวิชาการโถชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติไบเทค บางนา เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าเฝ้าฯ เก็บไว้เป็นที่ ระลึก ซึ่งชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งปรพเทศไทย ได้ร่วมจัดนิทรรรศการและจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว ความแจ้งอยู่แล้ว ตามหนังสือที่ รล๐๐๑๐/๓๒๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ (จากสำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรดา กทม.๑๐๓๐๓) เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-12-2011 : 5:15:16
6. ประโยชน์ของปุ๋ยคอก โดย...สุพจน์ ชัยวิมล ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์และได้มีการนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น ช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่เม็ดดินเป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาหน้าดินไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย ในอดีตการใช้ปุ๋ยคอกเป็นไปอย่างง่าย ๆ ตามธรรมชาติโดยเกษตรกรจะเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย สุกร ม้า แพะ แกะ ฯลฯ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายไปตามท้องทุ่ง เมื่อสัตว์ขับถ่ายมูลสัตว์ออกมาก็จะตกหล่นบนพื้นดินโดยตรง ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยคอกแบบประหยัด คุณค่าทางอาหารพืชของปุ๋ยคอก สำหรับคุณค่าทางอาหารพืชของปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) นั้นจะแตกต่างกันไปตามแหล่งวิธีการเลี้ยงและการเก็บรักษา ถ้ามองในแง่ของธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมแล้วจะมีค่อนข้างน้อย ยกเว้นมูลสุกร มูลไก่ และมูลค้างคาวซึ่งค่อนข้างจะมีธาตุอาหารหลักอยู่สูง แต่ข้อดีของมูลสัตว์คือจะให้ธาตุอาหารรองคือ แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน นอกเหนือจากนั้นยังให้ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับพืชอีกมากมายอีกด้วย ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1 แนวทางการใช้ปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ออมทรัพย์ นพอมรบดี (2540:113-114) ได้กล่าวถึงแนวทางการใช้ปุ๋ยคอกไว้ดังนี้คือ มูลโคและมูลกระบือ โดยทั่วไปแล้วมีธาตุอาหารต่ำกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นเพราะเป็นสัตว์กินหญ้า ไม่ควรใส่แปลงปลูกผักโดยตรง เพราะจะมีปัญหาเมล็ดวัชพืชปะปนมา ควรนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเสียก่อน หรือนำไปผลิตก๊าซชีวภาพแล้วนำกากที่เหลือไปใช้จะได้ประโยชน์มากกว่า มูลแห้งเหมาะสำหรับใส่แบบหว่าน ในสวนไม้ผล หรือรองก้นหลุมปลูกพืชเอกสารประกอบการสัมมนาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาและส่ง เสริมปัจจัยการผลิตขึ้นในกรมส่งเสริมการเกษตร วันอังคารที่ 23 มกราคม 2544 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 5 (อาคารหลังที่1) ส่วนดินและปุ๋ย สถาบันพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร มูลไก่และมูลเป็ด เป็นมูลที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูง โดยมีการเลี้ยงกันเป็นการค้าและกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ มูลไก่กระทงมีแกลบปนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมูลไก่ไข่มีแต่เนื้อมูลล้วน ฉะนั้นควรใช้มูลไก่ไข่น้อยกว่ามูลไก่กระทงครึ่งหนึ่ง มูลไก่สดไม่ควรนำ ไปใช้ในสวนไม้ผล และพืชผัก โดยตรง ควรนำไปทำปุ๋ยหมักให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปใช้ส่วนเป็ดนั้นจะเลี้ยงกันบริเวณริมน้ำและมากที่สุดบริเวณริมฝั่งทะเล มูลที่ขุดมาได้จากเล้าอาจจะมีเกลือปะปนมา ทำให้คนนิยมน้อยกว่ามูลไก่ มูลสุกร เป็นมูลที่ธาตุอาหารค่อนข้างสูงโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส มูลแห้งนั้นชาวสวนผักนิยมใช้มากที่สุด มูลสุกรมักจะมีปริมาณทองแดงมาก การใช้สะสมนาน ๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชได้ ควรนำไปทำปุ๋ยหมักร่วมกับแกลบ ขี้เลื่อย ฟางข้าว ก่อนที่จะนำไปใช้ถึงจะดี สำหรับอัตราการใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ เป็นดังนี้ (ตารางที่ 2) ตารางที่ 2 แสดงอัตราการใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ ชนิดของปุ๋ยคอก อัตราการใช้ ตัน/ไร่ มูลโค กระบือ 2-5 มูลสุกร 1-2 มูลไก่ไข่ 0.3-1.0 มูลไก่กระทง 1-2 วิธีการใส่ปุ๋ยคอกสามารถทำได้หลายรูปแบบดังนี้ 1. ใส่รองก้นหลุม เป็นวิธีการประหยัดและมีประสิทธิภาพเช่นกัน เช่น การรองก้นหลุมปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ หลุมปลูกแตงโมโดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก มูลวัว และกระบือ รองก้นหลุม ๆ ละ 5-10 กิโลกรัม/หลุม 2. ใส่ในร่องรอบรัศมีพุ่ม สำหรับในสวนไม้ยืนต้น เช่น สวนส้ม เงาะ ทุเรียน เป็นต้น จะทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบต้นไม้ในร่องรัศมีพุ่มและขยายออกไปทุก ๆ ปี ตามรัศมีพุ่มจนกระทั่งต้นไม้โตเต็มที่ 3. ใส่แบบหว่าน สำหรับสวนไม้ผลที่โตแล้วซึ่งในสวนเหล่านี้ จะมีหญ้า วัชพืชขึ้นคลุม เพียงแต่มีการตัดถางแล้วปล่อยคลุมดินโดยไม่มีการไถหรือสับกลบ โดยส่วนใหญ่กสิกรนิยมหว่านมูลโคและกระบือ 4. กองใต้ร่มเงาใช้สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มี C/N เรโชสูง ๆ สลายตัวช้าใช้ กับพืชที่ต้องการคุณภาพของผลผลิต เช่น กล้วย ไผ่ หน่อไม้ฝรั่งและในสวนไม้ผล 5. ใส่แบบหว่านแล้วสับกลบ เหมาะสำหรับพืชอายุสั้น (Annual crops) เช่นพืชผัก พืชไร่ต่าง ๆ 6. ใส่ในร่องแถวปลูกพืช เป็นวิธีการประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเป็นแถว ทั้งพืชอายุสั้นและอายุยาว (Annual and perenial Crops) และมีปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จำกัด วิธีการเก็บรักษาปุ๋ยคอก พิรัชฌา วาสนานุกูลและคณะ (2540: 152-153) ได้กล่าวถึงวิธีการเก็บรักษาปุ๋ยคอกและข้อควรคำนึงในการใช้ปุ๋ยคอกไว้ว่า การเก็บรักษาปุ๋ยคอกมีความสำคัญมาก หากเก็บรักษาไม่ดีจะทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในปุ๋ยคอกโดยจะสูญเสียไปดังนี้ คือ ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูญเสีย 50 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส และแคลเซียม 20 เปอร์เซ็นต์ แมกนีเซียม 25 เปอร์เซ็นต์ กำมะถัน ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี 30 เปอร์เซ็นต์ ในการเก็บรักษาควรใช้เศษหญ้า ฟางข้าว แกลบ หรือขี้เลื่อย ผสมในอัตราส่วนดังนี้คือ ฟางข้าว 1 ส่วนต่อปุ๋ยคอก 4 ส่วน และเนื่องจากไนโตรเจนสูญเสียไปในรูปแอมโมเนียมได้ง่าย จึงจำเป็นต้องลดอัตราการสูญเสียไนโตรเจน โดยทำให้แห้งโดยเร็ว และเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงไปประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อปุ๋ยคอก 1 ตัน เพราะปุ๋ยฟอสเฟตที่เพิ่มลงไป นอกจากจะช่วยยกระดับฟอสฟอรัสในปุ๋ยแล้วยังช่วยรักษาไนโตรเจนในปุ๋ยคอกไม่ให้สูญเสียไปอีกด้วย ข้อคำนึงในการใช้ปุ๋ยคอก 1. ไม่ควรนำปุ๋ยคอกไปใช้ในพื้นที่ที่ไกลเกินไปจากแหล่งผลิต 2. อย่านำปุ๋ยคอกไปผึ่งแดด เพราะจะสูญเสียธาตุไนโตรเจน โดยการระเหิด 3. ควรเก็บรักษาปุ๋ยคอกไว้ให้แห้งในที่ร่ม และใช้ปุ๋ยในสภาพแห้ง 4. ควรใส่ปุ๋ยคอกในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ 5. อย่าใส่ปุ๋ยคอกใกล้กับบริเวณโคนต้นและควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ข้อจำกัดของการใช้ปุ๋ยคอก 1. ต้องใช้ในปริมาณมาก 2. มีปัญหาด้านการขนส่งในกรณีที่อยู่ไกล 3.มีปัญหาเมล็ดวัชพืชติดปนมาทำให้เกิดหญ้ามากในแปลงที่ใช้ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะกรณีที่ใช้มูลกระบือซึ่งเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารหลัก 4. เกษตรกรบางรายเข้าใจผิดคิดว่าใช้ปุ๋ยคอกแล้วจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ กับพืชที่ปลูก 5. ปัจจุบันมีพ่อค้าบางรายเริ่มผลิตปุ๋ยคอกปลอมปนส่งผลเสียทำให้เกษตรกรไม่อยากใช้ปุ๋ยคอก 6. มูลสุกรบางเล้าใช้โซดาไฟล้างคอกสัตว์ ทำให้มูลที่ได้คุณภาพไม่ดี ลำดับที่ รายการ ราคา / ตัน 1. ปุ๋ยขี้วัว สอบถามราคา ติดต่อ 08-1945-8879 คุณอุเทน 2. ปุ๋ยขี้ไก่แกลบ 3. ปุ๋ยขี้ไก่แท้ 4. ปุ๋ยขี้วัวกรอกถุง 25 ก.ก. 5. ปุ๋ยขี้ไก่แกลบกรอกถุง 25 ก.ก. 6. ปุ๋ยขี้ไก่แท้กรอกถุง 25 ก.ก. หมายเหตุ ปุ๋ยขี้ค้างคาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ,โทร.086-430721,081-5947519 เชิญติดตามต่อนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-12-2011 : 5:39:00
7. สร้งต้นแบบ โครงการโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาพดีชีวีสดใส ภายใต้โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (ลิขสิทธิ์ 017316 ) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ e-mail:orapinyoka@gmail.com ริเริ่มพ.ศ.2530 เริ่มอย่างเป็นทางการ20 สิงหาคม 2553 งานศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย... นางสาวอรพิณ มูลาวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใบอนุญาตเลขที่ ๕๓๑๒๑๘๒๗๑๑ เบอร์โทรประสานงานที่ 086-4301721,081-5947519หรือ053-711056 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-12-2011 : 5:50:32
8. เชิญ ติดตาม "อรพิณ โยคะ กับการกู้ชาติด้วยการปฏิญานตน" ประสานงานได้ที่ หลักสูตรฯของอรพิณ มูลสวัสดิ์ ต้องทำสัญญาข้อตกลง ผ่านการตรวจสอบเที่ยงธรรมจาก ปปช.ปปง.ปปส.สตง. ก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-12-2011 : 6:08:30
9. แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง!!!!!!!!!!!แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง!!!!!!!!!!! กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ น้าธนพัฒธ์ แสงดาววี อายุ 50 ปี 2 มกราคม 2555 ประชุมเพลิง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 กำหนดการฌาปณกิจศพ วันที่ 3-6 มกราคม 2555 (เวลา 20.00 น.) มีสวดอภิธรรมทุกคืน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.ทำพิธีทางศาสนา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ เวลา 13.00น. เคลื่นศพไป สู่สานป่าไผ่ เวลา เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์(แสงดาว | 05-01-2012 : 8:14:35
10. "คนดีที่จากไป"สียใจอย่างสุดซึ้ง!!!!!!!!!!!เสียใจอย่างสุดซึ้ง!!!!!!!!!!! กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ น้าธนพัฒน์ แสงดาววี อายุ 50 ปี วันเกิด 3 กรกฎาคม 2504 วันมรณะ 2 มกราคม 2555 ประชุมเพลิง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 กำหนดการฌาปณกิจศพ วันที่ 3-6 มกราคม 2555 (เวลา 20.00 น.) มีสวดอภิธรรมทุกคืน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.ทำพิธีทางศาสนา เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ เวลา 13.00น. เคลื่นศพไป สู่ฌาปณสถานป่าไผ่ เวลา เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง บุญของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ขอเป็นปัจจัยนำทางสู่นิพพาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์(หลาน)

| 06-01-2012 : 5:25:52
11. เท่าที่ผ่านมามีปัญหาทับซ้อนผลงานยังไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด โครงการโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาพดีชีวีสดใส "ในสวนคนมีบุญ" เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จึงเป็นโครงการฯกิจกรรมส่วนบุคคล เป็นต้นแบบอยู่ในบ้านตนเอง ใช้เงินส่วนตัวไม่อนุญาตนำไปอ้างเป็นผลงานอื่นใดนอกจากผลงานของนาสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เท่านั้น หากหน่วยงานราชการ องค์กรหรือบุคคล จะเข้าร่วมได้จะต้องผ่านการตรวจสอบ จาก สตง.หรือปปง.และหรือมีการทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ,ประสานงานได้ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-02-2012 : 3:20:58
12. ทำบ่อปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาเศษฟางและวัชพืช เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-03-2012 : 9:16:45
13. เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ(2553) เชิญแวะซื้อ ลำไยอินทรีย์ไร้สารพิษ ทุกปีในเดือน กรกฎาคม ณ บ้านสวนอรพิณ(สวนคนมีบุญ) สนใจโทรฯ 0814301721,0815947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-07-2012 : 13:53:42
14. ข้าวอินทรีย์ 2555

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-11-2012 : 20:10:18
15. แปลงทดลอง ปลูกข้าวอินทรีย์ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ รูปภาพประกอบในเนื้อที่ จำนวน 2 ไร่ วันแรก 2สค.55 ,10 สค.55 ( 8วัน),26 สค.55 (24 วัน),23ตค. 55(52 วัน), 30 ตค.55 ( 59วัน) ตามลำดับ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2012 : 1:47:16
16. เรื่องของ ข้าวอินทรีย์ (ต่อ)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-12-2012 : 3:56:42
17. ขั้นตอนในการคัดเมล็ดข้าวอินทรีย์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-12-2012 : 4:05:18
18.                                                                         "  จำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ ) "
                                                                                   จำหน่ายข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี่  สนใจติดต่อ ได้ที่  โทร....086-4301721     คุณ อรพิณ  มูลสวัสดิื  ( ผู้ผลิตและจำหน่ายราคากันเอง เอง )

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-10-2015 : 17:03:23กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519