หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

อรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ร้านคนป่าการเกษตร กับการสร้างผลงานในการไม้ค่ายเม็งรายมหาราช เริ่ม ก่อน ตุลาคม 2541 -จนถึงบัจจุบัน

เมื่อก่อน เดือนตุลาคม 2541 ข้าพเจ้าได้รู้จัก ปุ๋ยอินทรีย์ ขี้ค้างคาว

13-07-2010 : 16:02:43

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. ผลงาน 2541 จนถึงปัจจุบัน (1.)ผลักดันการดำเนินงานในเชิงรุกเรื่องเกษตรอินทรีย์ (2).ดำเนินโครงการโยคะปี 2000 โดย.ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด (3).งานด้านสุขภาพแบบองค์รวม,สาธารณประโยชน์และการกุศล เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-08-2010 : 14:30:34
2. กิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ต้นแบบจังหวัดเชียงรายคือ ปลูกสนมังกรเริ่มปลูก จากบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ขยายมาปลูก บริเวณศาลภูมิ 4 ต้น ต่อมาแยกไปปลูก ในค่ายเม็งราย 2 ต้นและขยายจากบ้านไปปลูกเรื่อนจำกลางเชียงรายเพื่อผลักดันต้นแบบและสร้างอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเรื่อนจำใหม่พร้อมมีการสอนการออกกำลังกายและโยคะ เริ่มปี 2537ในเรื่อนจำเก่า เริ่มปี /2545 ในเรือนจำใหม่ ทั้งผู้ต้องขังชายหญิงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมพลักดันการปลูกผลักสวนครัวไว้กิน เมื่อพ.ศ.2537 ได้ไปสอนโยคะให้แกนนำบ้านร่องปลายนา ต่อมาปี พ.ศ.2542จนถึงปัจจุบัน ผลักดันการสร้างต้นแบบการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ปลูกสนมักกร จากหมู่บ้านร่องปลายนาขยายผลไปโรงเรียนบ้านต้นงาวและตามเล้นทางบ้านต้นง้าว บ้านสันปูเลย บ้านหัวโล๊ะ แม่ตาก ฯลฯในเขตตำบลบัวสลี พร้อมเทศบาลเมืองเชียงรายได้มองเห็นความสำคัญ จึงนำมาขยายผลปลูกตามเสนทางถนนสายหอนาฬิกา ถนนสายห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ถนนสายพโหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย และหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยท่เกี่ยวข้อง และในหน่วยราชการต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคธุระกิจเอกชน ทั้งในและนอกอาคาร ในสสจ.ชร.เริ่มพ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาจึงผลักดันเข้าสู่เชิง นโยบาลเมื่องไทยน่าอยู่สู่สากลในภาพองค์รวม ดำเนินการโดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช มีการผลักดันด้านการตลาดธุระกิจการค้าจาก ปีพ.ศ.2541-ปัจจุบัน มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เริ่ม ตั่งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจนปัน มีการเริ่มสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ มากกว่า 8,8888 ต้นตามมา มีการร่วมสร้างประวัติศาสต์สินค้าการค้าไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพินัยกรรมสู่บุตรหลายคนไทย ตลอด 3-8 พันปี (ตลอดกาล) นับว่าการไม้ค่ายเม็งรายมหาราชจึงเป็นต้นแบบศูนย์การค้าหนึ่งในระดับจังหวัดเชียงราย ขยายผลสู่ระดับประเทศไทยและสู่ระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้ มีการผลักดันเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ มีการผลักดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพลียบพร้อม วัฒนธรรมอันดีงามของคนเชียงราย -สู่ระดับสากล เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากลสู่ความยั่งยืน ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สร้างไว้ในส่วนหนึงของค่ายเม็งรายมหาราช จึงเป็น นวัตกรรมที่สร้างไว้ในเชียงราย สู่ระดับสากล จากรุ่น -สู่รุ่น เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ครบ12 กันยายนและ20 กันยายน ของทุกๆปี ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งของคนไทยในอนาคต

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-09-2011 : 1:10:09
3. เชิญติดตามผลงานโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล สู่ความยั่งยืน ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้สนใจเข้าร่วมจะต้องทำสัญญาข้อตกลงตามกฎหมายก่อนเท่านั้นประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 พิธีพิจารณาอนุญาตให้เข้าโดยใช้การออกกำลังกายโยคะ(อรพิณ โยคะ)และการทำเกษตรอิทรีย์ สวนครัวรั้วกินได้ รั้วขายได้ แบบพอเพียง เป็นหลัก เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-09-2011 : 4:17:51
4. พ.ศ.2542 ริเริ่ม ก่อตั่งการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล รูปแบบมาตรฐานผลงานของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-10-2011 : 4:57:18
5. หมู่บ้านร่องปลายนา เป็นหมู่บ้านต้นแบบมาตรฐานไม้ดอกไม้ประดับ ที่ประหยัดงบประมาณแผ่นดินจะปลูกสนมังการณ์ ตั่งแต่ต้นเล็กและมีกฏระเบียบหมู่บ้านการดูแลอย่างต่อเนื่องเริ่มปลูกปี พ.ศ.2542 0เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-10-2011 : 5:13:40
6. โครงการโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่บ้านร่องปลายนาตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประวัติความเป็นมาของโครงการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ ข้าพเจ้าได้ไปสอนโยคะประชาชนและเยาวชนที่บ้านป่าแดง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งบ้านร่องปลายนาเป็นทางผ่านระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอพาน จึงคิดที่จะสร้างต้นแบบที่บ้านร่องปลายนาอีกบ้านหนึ่ง เพราะภรรยาของพ่อหลวงบ้านเป็นญาติของข้าพเจ้าชื่อนาง นงค์เยา ไชยลังกา และมาแต่งงานกับพ่อหลวงบ้าน ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันที่โรงเรียนบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจบการศึกษาพร้อมกันในปีพ.ศ.๒๕๑๘ และซึ่งนายสุพจน์ ไชยลังกา เป็นเพื่อเก่าที่มีนิสัยดี จากนั้นต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๒ ข้าพเจ้าได้สร้างร้านขายของคือร้านคนป่าการเกษตรที่กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ต่อมาได้ขายปุ๋ยค้างคาว ไม้ดอกไม้ประดับ ผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการฝึกโยคะพร้อมทำหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยได้จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่จะมาสอนการฝึกโยคะในค่ายทหารดังกล่าว พร้อมกับคิดจักสานไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่และรางไม้ไผ่เป็นต้น และข้าพเจ้าได้ปลูกต้นสนมังกรที่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๔ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๘ ต้นและขยายผลไปให้พี่สาวที่ข้างบ้านคือนางลัดดา บัวสุวรรณ พี่สาวคนโตซึ่งอยู่ที่ข้างบ้านของข้าพเจ้า ต่อมาขยายผลมาที่กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช จำนวน ๔ ต้นแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ ๒ ต้นเนื่องจากทางค่ายทหารเห็นว่าเกะกะรุงรังจึงเอาออกไป ๒ ต้น ต่อมาขยายผลไปในค่ายทหารไปปลูกที่โซนออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ขยายต่อไปที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ๔ ต้น ขยายไปที่หน้าวัดป่าไผ่ จำนวน ๔ ต้น ขยายไปที่โรงเรียนต้นง้าวจำนวน ๑๓ ต้นซึ่งครูใหญ่เป็นญาติของข้าพเจ้าคือนายบุญรัตน์ ไชยชมพู ต่อมาปี๒๕๔๔ ข้าพเจ้าได้เข้าหานางนงเยาว์ ไชยลังกา แม่หลวงบ้านพาไปขยายผลที่หมู่บ้านสันปูเลย โรงเรียนบ้านต้นง้าว และศูนย์เด็กเล็กข้างโรงเรียนบ้านสันปูเลย พร้อมปลูกต้นมังกรเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไปในตัวด้วย โดยตำบลบัวสลีได้มีการปลูกสนมังกรกันทั้งตำบลประมาณ ๘๕ % ตามถนนหนทางและที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน แต่เดิมพ่อหลวงบานมีแนวคิดที่จะปลูกดอกดาวเรือง ดอกบานเดือน ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นไม้ล้มลุกปลูกไม่กี่เดือนก็จะตายไป ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ปลูกต้นสนมังกรเนื่องจากเห็นว่ามีอนาคตกว่าซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเงินของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งและเก็บจากชาวบ้านแล้วแต่จะบริจาคตามจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง การปลูกมีการห่อข้าวมากินทำกิจกรรมด้วยกัน พร้อมกับออกกำลังกายโดยการฝึกโยคะ พร้อมฟื้นฟูวัฒนธรรมโดยมีการสอนการฟ้อนเล็บ รำกลองยาว(รำกระด้ง) ซึ่งแม่หลวงเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าสมัยอยู่ที่วัดป่าไผ่มาก่อน และมีช่างฟ้อนในหมู่บ้านของข้าพเจ้าจำนวน ๓ คนไปแต่งงานกับหนุ่มในหมู่บ้านนี้ พี่นาค สอบต.ก็มีการฟื้นฟูฟ้อนเล็บในหมู่บ้าน มีการปั้นหม้อดินเผา ปั้นเตาไฟขายซึ่งข้าพเจ้าได้ช่วยนำมาขายที่ร้าน เป็นการหาตลาดให้ชาวบ้านด้วย ปี๒๕๔๖ ได้นำโครงการโยคะไปฝึกที่โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ๙๙ คน ในการดูแลรักษาต้นไม้ได้มีแนะนำให้ตั้งกฎเกณฑ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ หากมีการเสียหายเช่นวัวควายมากินเจ้าของวัวควายต้องรับผิดชอบ หรือตายไปผู้ดูแลก็จะต้องรับผิดชอบโดยการหาซื้อมาปลูกใหม่ ปัจจุบันได้รับรางวัลระดับประเทศอันดับที่ ๒ โดยมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปขยายผลในที่ต่าง ๆ ขยายผลไปวัดดอยกองข้าว วัดดอยอินทรีย์ หมู่บ้านร่องเบ้อ ฯลฯ และในอนาคตมีโครงการที่จะสอนชาวบ้านให้ขยายพันธุ์ต้นสนมังกรเพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย ข้าพเจ้าริเริ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้รั้วขายได้ และสมุนไพรมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๐ โดยเริ่มที่โรงพยาบาลพญาเม็งรายมีการตั้งออมสินให้ผู้ที่เก็บผักไปใส่เงิน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-11-2011 : 19:59:41
7. มีการสร้าง แนวคิดสร้างต้นแบบ สร้างโอกาส สร้างอาชึพ สร้างรายได้และพัฒนาด้านการตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รั้วขายได้ และเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง กับการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ในครัวเรือน ในที่ทำงาน สถานที่ประกอบการประสมประสาน แบบองค์รวมเพื่อ ให้เอื่อต่อสุขภาพกายใจ มีผลักดันให้เกิดถนนสายท่องเที่ยว ผลักดันการปลูกป่า และรักษาต้นน้ำรักษาป่ารักษาธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว ให้เชียงรายเป็นเมื่อน่าอยู่ เรียงร้อย ค่อยขยายเป็น สู่สากล ตามภาพประกอบ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-11-2011 : 1:12:28
8. "สร้างขวัญกำลังใจ สร้างต้นแบบ สร้างความดี สร้าพลังสามัคคี เป็นศูนย์กลางเรียนรู้แบบอิสระ อันทรงด้วยคุณค่า จากรุ่น สู่รุ่น" ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721.081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-11-2011 : 1:36:45
9. เชิญชมผลงานจาก ต้นแบบจากร้านคนป่าการเกษตรการไม้ค่ายเม็งรายมหาราช มีการขายผลงาน 100 %ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มีภาพประกอบ การบรรยายอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2553 โดยดำเนินกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันโดยมีการสลับปรับเปลี่ยนมุมห้อง ดูแล้วสบาบตา ณ หน้าห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีการนำหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันนำตาลดำและขั้นตอนการทำรวดรายที่เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554มีการนำเสนอผลงานขยายผลงานการปลูกไผ่ทดแทน จากบ้านละสวน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ขายผลงานไปร้านที่ร้านคนป่าการเกษตรการไม้ค่ายเม็งรายมหาราชและขยายผลงานต่อไปที่บริเวณห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ปฎิบัติงานราชการของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์เป็นผลงาน ของโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัลกาลที่ ๘ พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (ลิขสิทธิ์ 017316) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นพินัยกรรมสู่ความยั่งยืน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าพลวงเชียงราย มองเห็นความสำคัญจึงได้นำกิจกรรมไปจัดดูแล้วสบสยตาดี เป็นสีสันในสังคม เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519และ086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-12-2011 : 5:35:16
10. วันเสาร์ที่17 ธ้นวาคม 2554 12.58 น. จัดเปลี่ยนโต๊ะหมู่บูชาพร้อมบูชาถถวายมะพร้าวอ่อน น้ำ และผลไม้ พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และนำไผ่ พาสติกต้นแบบการปลูกไผ่ทดแทน ไปเปลี่ยนหน้าห้องสมุด สสจ.ชร.ในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 1 ) เอ้อ!!!!!!!! แบดเตอรี่กล้องถ่ายหมดพอดี จึงไม่มีภาพบันทึก เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-12-2011 : 2:43:42
11. กิจกรรม โครงการโยคะปี 2000 ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ดำเนินกิจกรรม โยคะสร้างเกษตรอินทรีย์ โยคะสร้างสุขภาพกาย,โยคะร่วมสร้างสุขภาพจิต,โยคะสร้างเศรษฐกิจ พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม เพลียบพร้อมวัฒนธรรม โยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด โยคะนวดเพื่อสุขภาพ และปลูกป่าเทิดระเกียรติ,ปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เชิญติดตาม ประวัติความเป็นมา พร้อม รูปภาพประกอบบางส่วนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตอนต่อไป ประสานเจ้าของผลงานหลักสูตรฯ ได้ที่ โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-01-2012 : 6:54:42
12. การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมบ้านร่องปลายนา การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมบ้านร่องปลายนา ผลักดันฟื้นฟูวัฒนธรรม และสร้างกิจกรรมการออกำลังกาย ขยายผลงาน ริเริ่ม ปีพ.ศ.2537 และพ.ศ.2542- 2546 ขยายผลไปโรงเรียนบ้านต้นง้าว และชุมชนใกล้เคียง พร้อมนำเสนอผลงานต้นแบบ ออกกำลังกายและโยคะผลักดันให้มีการออกกำลังกานในเชิ.รุก ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีวัยทอง พ.ศ. 2547 ในโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพและต่อมาสถานีอนามัยตำบลบัวสลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการเข้าไปทับซ้อนผลงาน แล้วตัดชื่อของข้าพเจ้าออกโดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเกิดการกลั่งแกล้งแย้งผลงาน จากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในสถานีอนามัยตำบลบัวสลีใหม่คือ นางอัญชรีฯจึงแจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาวเพื่อพิจารณาและแก้ไขความเดือดร้อน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดในทางที่ดีขึ้น มีโครงการบ้านจุ้มเมืองเย็น ดำเนินโครงการโดยนางรุ่งนภา มาลารัตน์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าไปทับซ้อน จึงขอแจ้ง สตง.เข้าตรวจสอบด้วยพร้อมขอให้พิจารณาความเป็นธรรมของผลงานของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ด้วย ในเรื่องด้านเศษรฐกิจ ดินเผา ผลักดันด้านการตลาด เริ่ม พ.ศ. 2543 และวันนี้ได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านร่องปลายนา พบมีการริเริ่มทำโต๊ะ และเก้าอี้ไม้ไผ่ แบบธรรมดา โดยผู้ใหญ่บ้านและลุกบ้าน 4-5 คน เพื่อเตรียมต้อนรับคณะที่จะมาถ่ายทำในวันที่ 9 มกราคม 2555 นั้ และมีการจัดโฮมสเตย์ ดูแล้วมีการพัฒนาด้านท่องเที่ยวน่าจะพัฒนาดีขึ้นเพราะเป็นสานที่ท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจพอเพียงดี และหมู่บ้านไม่ไกล้จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และแกนนำหมู่บ้านมีความสนในและมีความพร้อมสูง ควรเป็นหมู่บ้านขยายโอกาส พัฒนาที่ต้นแบบในเชิงบูรณาไปนอย่างดี เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-594719

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-01-2012 : 4:58:52
13. "การปลูกสนมังกรสอ็งข้างทางตามที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านร่องปลายนาเป็นกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ต้นแบบของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2544 " เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 15.00น. มี นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำสื่อมวลชนจำนวน 60 คน มาศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ภาคเหนือ ณ หมู่บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีศิลปิน คือพันโทวันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ด และนางสาวมนพัทธิ์ คงนุ่น ซึ่งเป็นต้นแบบ คุณพอเพียง อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมคุณพอเพียง สื่อสัมพันธ์ สัญจรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้ง 4 ภาค จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเชียงราย กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของหมู่บ้านที่ดำเนินงาน โดยมีนายกมล สถิรัตน์ นายอำเภอแม่ลาว นายสุพจน์ ไชยลังกา ผู้ใหญ่บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 และประชาชนได้ให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ สำหรับหมู่บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีจำนวน 58 ครัวเรือน รวมประชากร208 คน รายได้เฉลี่ย 69,000 บาทต่อคนต่อปี จุดเด่นของหมู่บ้านจัดภูมิทัศน์ดี สิ่งแวดล้อมสวยงามประด้วยต้นสนมังกรเป็นแนวสองข้างทาง เป็นเอกลักษณ์เด่นสง่างามตามแนวคิดของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เริ่มคิดแบบองค์รวมในการสร้างกระแสงการออกกำลังกายในเชิงรุก มีการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่งส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน กลุ่มข้าวกล้อง กลุ่มตัดเย็ยเสื้อผ้า กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเกษตรกร กลุ่มจักสาน กลุ่มตุ๊กตาสมุนไพร และกลุ่มแปรรูปอาหาร จากกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2550 ได้พัฒนาหมู่บ้านตามแผนการพัฒนาและได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอแม่ลาว ปี 2551 พัฒนาตนเองตามหลัก 4 พ คือ พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ พัฒนาแหล่งรายได้ และการพัฒนาชุมชนจนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดเชียงราย ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง จากระดับพออยู่ พอกิน มาสู่ระดับมั่งมี ศรีสุข ซึ่งคนในหมู่บ้านที่มีความสุข มีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอกระบบ ไม่มียาเสพติด เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสวัสดิการชุมชน จัดทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ดังกล่าว ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519

| 12-01-2012 : 7:21:49
14. ข้าพเจ้าฯคิดออกแบบให้เป็นหมู่บ้านรีสอร์ทในบ้านร่องปลายนาเป็นกิจกรรมใหนึ่งของของโครงการโยคะปี 2000( พ.ศ.2543)ร้านคนป่า การเกษตรกาดไม้ค่าเม็งรายมหาราช ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดปลูกสนมังกรสองข้างทางตามที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านร่องปลายนาโดนเป็นกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้ต้นแบบของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย ริเริ่ม พ.ศ. 2542.ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (โยคะ) พร้อมริเริ่มผลัดดันการออกกำลังกายและโยคะ มีการฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรมีฟ้อนเล็บ ฟ้อนรำกลองยาวหรือฟ้อนรำกระโด้ง ฟ้อนสาวไหม เมื่อพ.ศ.2537 เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2544 โดยมี สอบตคนใหม่ตำบลบัวสลี เป็นคนในหมูบ้าร่องปลายนา คือพีนาค หรือ นางวนิดาฯครูสอนฟ้อนเล็บในหมู่บ้านคนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีแม่หลวง นงเยาว์ ไชยลังกา และเพื่อนอีก 2-3 คน บ้านเดิมอยู่บ้านป่าไผ่หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย ฯ ที่เป็นลูกศิษย์ฟ้องของข้าพเจ้าฯ ไปเป็นสะใภ้บ้านร่องปลายนา ได้ริเริมสอนฟ้อนรำกลองยาวและฟ้อนรำกระโด้งจึงเกิดขึ้นในบ้านร่องปลายนานับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และปี พ.ศ.2546 รัฐบาลมีการประกาศสร้างสุขภาพทั่วไทย ได้มีนางปัญชุลี สุจันทร์ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลบัวสลีซึ่งย้ายมาจากอำเภอเทิงมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านร่องปลายนาเข้ามามีส่วนร่วมและมีการเขียงโครงการเข้ามาทับซ้อนยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ต่อมา วันที่12 สิงหาคม 2547 ข้าพเจ้าจึงได้นำทีมออกกำลังกายและโยคะ จำนวน 500 คนในนามโครงการโยคะฯของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยโทรแจ้งขอให้สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันได้ประกาศการผลักดันรณรงค์การสร้างสุขภาพในเขตอำเภอแม่ลาว พร้อมมี อำเภอแม่ลาวโดยมีพัฒนาการอำเภอแม่ลาว คือท่านสุหัส นพวงค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมีการแสดง ฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม มีการสร้างกระแสงการออกกำลังกาย ในภาพลักษณืที่ดีงาม ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ลาวดังกล่าว ปัจจุบันบ้านร่องปลายนานอกจากจะมีกลุ่มอื่นแล้ว ก็ยังมีกลุ่มเพาะชำกล้าไม้,กลุ่มฟ้อน ,และกลุ่มรำวงย้านยุกต์อีกด้วย เชิญติดตามต่อต่อ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-01-2012 : 5:31:23
15. 14. ข้าพเจ้าฯคิดออกแบบให้เป็นหมู่บ้านรีสอร์ทในบ้านร่องปลายนาเป็นกิจกรรมใหนึ่งของของโครงการโยคะปี 2000( พ.ศ.2543)ร้านคนป่า การเกษตรกาดไม้ค่าเม็งรายมหาราช ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดปลูกสนมังกรสองข้างทางตามที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านร่องปลายนาโดนเป็นกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้ต้นแบบของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย ริเริ่ม พ.ศ. 2542.ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (โยคะ) พร้อมริเริ่มผลัดดันการออกกำลังกายและโยคะ มีการฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรมีฟ้อนเล็บ ฟ้อนรำกลองยาวหรือฟ้อนรำกระโด้ง ฟ้อนสาวไหม เมื่อพ.ศ.2537 เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2544 โดยมี สอบตคนใหม่ตำบลบัวสลี เป็นคนในหมูบ้าร่องปลายนา คือพีนาค หรือ นางวนิดาฯครูสอนฟ้อนเล็บในหมู่บ้านคนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีแม่หลวง นงเยาว์ ไชยลังกา และเพื่อนอีก 2-3 คน บ้านเดิมอยู่บ้านป่าไผ่หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย ฯ ที่เป็นลูกศิษย์ฟ้องของข้าพเจ้าฯ ไปเป็นสะใภ้บ้านร่องปลายนา ได้ริเริมสอนฟ้อนรำกลองยาวและฟ้อนรำกระโด้งจึงเกิดขึ้นในบ้านร่องปลายนานับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และปี พ.ศ.2546 รัฐบาลมีการประกาศสร้างสุขภาพทั่วไทย ได้มีนางปัญชุลี สุจันทร์ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลบัวสลีซึ่งย้ายมาจากอำเภอเทิงมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านร่องปลายนาเข้ามามีส่วนร่วมและมีการเขียงโครงการเข้ามาทับซ้อนยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ต่อมา วันที่12 สิงหาคม 2546 ข้าพเจ้าจึงได้นำทีมออกกำลังกายและโยคะ จำนวน 500 คนในนามโครงการโยคะฯของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยโทรแจ้งขอให้สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันได้ประกาศการผลักดันรณรงค์การสร้างสุขภาพในเขตอำเภอแม่ลาว พร้อมมี อำเภอแม่ลาวโดยมีพัฒนาการอำเภอแม่ลาว คือท่านสุหัส นพวงค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมีการแสดง ฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม มีการสร้างกระแสงการออกกำลังกาย ในภาพลักษณืที่ดีงาม ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ลาวดังกล่าว ปัจจุบันบ้านร่องปลายนานอกจากจะมีกลุ่มอื่นแล้ว ก็ยังมีกลุ่มเพาะชำกล้าไม้,กลุ่มฟ้อน ,และกลุ่มรำวงย้านยุกต์อีกด้วย เชิญติดตามต่อต่อ

| 15-01-2012 : 6:24:12
16. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครบองค์ประกอบมีผลทางกฎหมาย ใดๆทั้งหลายทั้งปวง จะต้องทำสัญญาข้อตกลง กับข้าพเจ้าก่อนเท่านั้น หากนำงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณอื่นใดมาใช้ ให้เกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าฯจะไม่รับผิดชอบ ใดๆในการบริหารจัดการทั้งสิ้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-01-2012 : 22:43:48
17. โรงพยาบาลพญาเม็งราย เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 10 บ้านสันเชียงใหม่ ต.แม่เปา อ. พญาเม็งราย มีพื้นที่ของโรงพยาบาลอยู่ 28 ไร่ สร้างเสร็จเมื่อปลายปี งบประมาณ 2528 ให้บริการในงานบริการโรงพยาบาลระดับอำเภอ ในเขตอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2528 โดยมีนายแพทย์ สุรเดช วลีอิทธกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก พ.ศ.2530 นายแพทย์กรัณธร ฯและต่อมามีนายแพทย์อัมรินทร์ ก้องชลาลัย พ.ศ. 2531 พร้อมมีการริเริ่มปลูกผักอินทรีย์ ,ผลักปลอดสารพิษ ส่วนครัวรั้วกินได้รั้วขายได้และพืชผักสมุนไพร มากกว่า 20 ชนิดริเริ่มอย่างเป็นทางการโดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่พยาบาล) โดยใช้ใช้เงินส่วนตัว ดำเนินงานในยามว่างก่อนและหลังขึ้นเวร-เวร ปลูกรับประทานเองและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพญาเม็งราย ช่วงนั้นข้าพเจ้าได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ.บ้านแม่ต๋ำหมู่ 4 หลังเลิกงานแล้วจึงซื้อไม้ไผ่สะลาบมาทำเป็นรั้วร้อมสวนทำเป็นรั้วกินได้-รั้วขายได้โดยปลูกผักอินทรีย์ขึ้นตามรั้วนั้น และในช่วงนั้นได้มีนายแพทย์สงกรานต์ พันธุ์จินดา และนายแพทย์ฑิฆัมพร จ่างจิต พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ.2533 นายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ เข้ามาเป็นผู้อำนวยการ ได้เริ่มงานบริการ การแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างเป็นทางการ เชิญติดตามต่อนต่อไปประสานงานได้ที่

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-01-2012 : 11:13:25
18. พ.ศ.2544-2545 ขยายผลงานสู่ ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯอย่างเป็นทางการ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.053-711056,086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-02-2012 : 3:43:13
19. จำหน่ายดินและปุ๋ยหมักอินทรีย์ และขี้วัว ตากแห้ง เพื่อแก้ปัญหาการเผาเศษฟางหรือวัชพืช ณ.ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ประสานงานได้ที่นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.053-711056,086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-02-2012 : 6:16:13
20. ประกาศ....การกลั่งแกล้งแย้งผลงาน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แจ้ง สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ผลงานของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ใดๆทั้งลายทั้งปวงทั้งในงานลิขสิทธิ์และงานต่วนตัว ไม่อนุญาตให้นำไปเกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการผลงาน ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย ทั้งในระบบราชการและส่วนตัว เพราะการบริหารจัดการภาครัฐ เท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าฯไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั่งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2539 ปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น(จะต้องผ่าน การตรวจสอบ จาก สตง. หรือขนวนการยุทติธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์//7 | 08-04-2012 : 3:55:16
21. ประกาศ....การกลั่งแกล้งแย้งผลงาน ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แจ้ง สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ผลงานของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ใดๆทั้งลายทั้งปวงทั้งในงานลิขสิทธิ์และงานต่วนตัว ไม่อนุญาตให้นำไปเกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการผลงาน ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย ทั้งในระบบราชการและส่วนตัว เพราะการบริหารจัดการภาครัฐ เท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าฯไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั่งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2539 ปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น(จะต้องผ่าน การตรวจสอบ จาก สตง. หรือขนวนการยุทติธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์//7 | 08-04-2012 : 3:59:57
22. เชิญชมผลงานปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ในหลักเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน ณ.ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว(วัดดอยกองข้าว) ในวันที่ 13 กันยายน 2546 ตามรูปภาพประกอบ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-11-2012 : 10:02:29
23. เชิญชมผลงานปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ต่อเนื่อง)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-11-2012 : 10:09:29
24. ความสำเร็จระดับหนึ่งของ การสร้างโอกาศ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างการแรกเปลียนรู้ สร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบ ในเชิงราบและเชิงรุกโดยการใช้การเวลาและตามธรรมชาติ ในการพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ให้กับประชาชนและประเทศไทยและให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทย ไปตลอดกาล เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-11-2012 : 17:56:36
25. เชิญชมผลงานปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ในหลักเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน ณ.ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว(วัดดอยกองข้าว) ต่อ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-11-2012 : 6:37:37
26.  ปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ"เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อ" 

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-02-2015 : 10:46:44
27.  ปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ"เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อฯ"ในป่าสัมปทานพ่ออ้าย  มูลสวัสดิ์ ประมาณ 250 ไร่

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-02-2015 : 10:56:57
28.  ริเริ่มส่งเสริมและสนับสนุนสร้างต้นแบบเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์และขี้ค้างคาวเมื่อพ.ศ 2542 ถึงปัจจุบัน ในผู้ปลูกสตอว์เบอร์รี เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไปในนามร้านคนป่าการเกษตร  กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช (โดย....โครงการโยคะ ปี 2000 ฯ )

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-02-2015 : 10:19:00กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519