หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากลและกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่

โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากลและกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่

บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ของหลักสูตร เทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติ เพื่อสุขภาพ โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์
ลิขสิทธิ์เลขที่ 017316 ลค.427817-01-2009 : 11:41:25

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. ผลงานในภาพองค์รวมทั้งหมด ของข้านเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ คิดเป็น ผลงาน 100 % โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่อย่างใด หากจะมีการต่อยอดจากรัฐบาลที่ข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อน แต่ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่ออกมาจึงถึอว่าใช่ผลงานต่อยอด โดยไม่ผิดกฏหมาย เพราะผู้ละเมิดลิขลิทธิ์ ไม่ได้แจ้ง หรือขออนุญาตก่อนดำเนินการ แต่เจ้าของผลงานไม่อนนุญาต นำ หั๔กรรมไม้ไผ่ ตาม ลค.4278 ไปใช้ หากบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นที่นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงถือว่าผิดกฏหมาย ประสานงานได้ที่ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 15:03:16
2. ประกกาศ แจ้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย วัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว กลุ่มสบันงาบังอรคอร์ด สำนักงานสารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรือนจำกลางเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษา กระทรวงทรัพย์พยากรและสิ่งแวดล้อม สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลห้วยสัก วัดร่องขุน กระทรวงเกษตร กระทรวงพานิช กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ โครงการไทยเข้มแข็ง สสส.และองค์กร,หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนและบุคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลางให้ทราบเพื่อระงับการจ่ายเงินออกจากกองครัง กรนีละเมิดทรัยพ์ทางปัญญา มีผลทางกฎหมาย เพราะมีผลกระทบเกิดกานเสียหายต่อหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316)และลค.4278 อย่างมากมาย เช่น ทำลายผลงานของข้าพเจ้าที่ดำเนินการเสร็จบริบูรณ์แล้ว เกิดการกลั่งแกล้งแย้งผลงานในพื้นที่ดำเนินงานของข้าพเจ้า มีการเอาปลงานไปต่อยอดและทำลายผลงานเก่าที่สำเร็จบริบูรณ์แล้ว อย่างไม่เป็นธรรม ต่อธรรมชาติที่ควรจะเป็นไปได้ พร้อมตัดชื่อของข้าพเจ้าออกจากผลงานของข้าพเจ้า ไม่มีการขออนุญาต ดำแล้วทำให้สังคมและความเป็นธรรมเสื่อมลงมากขาดความ ขาคความเป็นธรรม นับถือ ในทุกองค์กรที่เกี่ยวของ หากจะดำเนินการต่อไปจะต้อง ผ่านจากการตรวจสอบจาก สตง.ปปช.ปปง.ก่อนทำสัญญาข้อตกลงเทานั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-12-2011 : 4:46:02
3. ประกาศเพื่อแจ้งให้เป็นบรรทัดฐานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นผู้คิดค้น ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จึงเป็นเจ้าของการคิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ลค.4278 ขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน.ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ไม่ใช้ภูมิปัญญาสาธารณะหรือภูมิปัญญาบุคคลอื่นใด มีนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของผลงาน คนเดียวเท่านั้น หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมจะแจ้งสตง.ปปช.ปปง. เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 23:07:45กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519